Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Informatie

Artikel 3: Inschrijving

Artikel 4: Toepasselijkheid

Artikel 5: Gegevensverstrekking lid en aanbieder

Artikel 6: Cashback kassabon

Artikel 7: Uitkering tegoed

Artikel 8: Overmacht

Artikel 9: Privacy

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Artikel 11: Beëindiging lidmaatschap

Artikel 12: Intellectueel eigendom

Artikel 13: Identiteit ondernemer

Artikel 14: Rechts- en forumkeuze

Artikel 15: Aanvullende voorwaarden duurzame gegevensdrager

 

Artikel 1: Definities

Oddie is een product/dienst van Oddie B.V. Is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66621372. Oddie B.V. stelt zich ten doel via aanbieders, dienstverlening en/of kortingsprogramma’s aan haar Oddie-leden te verstrekken.

Account: de (persoonlijke) omgeving van het lid waarop de status van het tegoed staat en persoonlijke gegevens kunnen worden gewijzigd.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Oddie;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lid heeft na verzending van de welkomst mail 14 dagen bedenktijd. Indien lid geen gebruik wenst te maken van de diensten van Oddie, kan lid dit binnen 14 dagen na verzending van de welkomstmail kosteloos per e-mail, telefonisch of via het modelformulier voor ontbinding annuleren. Het modelformulier voor ontbinding kan gescand en per e-mail verzonden worden. Indien lid binnen de bedenktijd annuleert, ontvangt lid binnen 2 werkdagen een bevestiging per e-mail.

Dag: kalenderdag;

Dienst: de door Oddie geleverde dienst, zoals nader omschreven in artikel 6

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Lid: een bij Oddie ingeschreven consument.

Login: de gegevens waarmee de gebruiker toegang kan verkrijgen tot zijn account, bestaande uit een combinatie van een wachtwoord en een e-mailadres.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte bevinden.

Website: de website van Oddie, bereikbaar via www.oddie.nl  alsmede alle onderliggende pagina’s.

Welkomstmail: welkomstmail wordt binnen 3 dagen (m.u.v. feestdagen) nadat de overeenkomst wordt afgesloten gemaild naar de door het lid opgegeven e-mail adres. Oddie is niet aansprakelijk voor het onjuist opgeven van een e-mail adres. 

 

 Artikel 2: Informatie

 1. Alle informatie en aanbiedingen die door Oddie op haar website worden geplaatst, via sms, post en/of e-mail worden verzonden, zijn vrijblijvend, met uitzondering van de algemene voorwaarden van de aanbieder en Oddie B.V.
 2. Via de website en e-mail(optie) zal Oddie haar leden op de hoogte brengen van actuele informatie en ontwikkelingen die voor haar leden van belang zijn. Hierbij streeft Oddie ernaar om alles zo compleet en correct mogelijk aan te bieden.
 3. Op generlei wijze is Oddie aansprakelijk voor wijzigingen van diensten en/of producten die door aanbieders worden verstrekt. Wel is het Oddie gehouden, voorgenomen wijzigingen aan haar leden via de website kenbaar te maken, mits veranderingen op tijd zijn door gegeven door de aanbieder.

 

Artikel 3: Inschrijving bij Oddie

 1. Deelneming aan de Oddie is mogelijk voor alle consumenten en bedrijven. Oddie behoudt echter het recht om leden en/of aanbieders te weigeren, zonder enig opgave van reden.
 2. Inschrijving als lid van Oddie is mogelijk via de website oddie.nl of per telefoon.
 3. Een gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk en mogen niet aan derden worden verstreken. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet overdraagbaar. Lid moet de door oddie.nl aan lid verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden.
 4. Zodra de gebruiker weet of een reden heeft te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen is gekomen van onbevoegden, moet de gebruiker Oddie daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de wachtwoord.
 5. oddie.nl is te allen tijden gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens het lid, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de website en/of in de dienst aan te brengen.
 6. Oddie garandeert niet dat (alle onderdelen van) de website en de dienst te allen tijden en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Oddie is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens het lid voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de website en/of de dienst.
 7. Het lid is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst.
 8. Betaalmogelijkheid is bankoverschrijving.
 9. De betalingstermijn bij toezending zonder vooruit betaling is 7 dagen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Oddie gerechtigd om het lid te blokkeren en een incassobureau in te schakelen.
 10. De bedenktijd is 14 dagen na toezending van de welkomstmail, hierna vervalt het herroepingsrecht.
 11. Oddie is gerechtigd de toegang tot haar systeem op te schorten indien en zodra het lid, één of meerdere van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
 12. Lidmaatschap van Oddie is 1 jaar geldig.

 

Artikel 4: Toepasselijkheid en wijziging algemene voorwaarden

 1. In de overeenkomst tussen Oddie en het lid zijn altijd de laatst gepubliceerde algemene voorwaarden van Oddie van toepassing. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan die van Oddie worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Bij telefonische verkoop op afstand worden deze algemene voorwaarden meegestuurd als link in de bevestigingsmail.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden om enigerlei reden onverbindend/ niet van toepassing zou(den) zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 4. Oddie is bevoegd ten alle tijden de door haar gehanteerde algemene voorwaarden aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijzen zijn gepubliceerd. Indien een lid het niet eens is met de voorgestelde wijziging, kan hij binnen een termijn van 14 dagen, de betreffende overeenkomst met Oddie kosteloos beëindigen.

 

Artikel 5: Gegevensverstrekking lid en aanbieder

 1. Bij wijziging van gegevens van het lid is deze verplicht hiervan binnen 14 dagen mededeling te doen aan Oddie.
 2. Oddie is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste vermelding van gegevens van het lid.

Oddie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Oddie is uitgegaan van door her lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door het lid verkeerd opgeven van e-mail adres.

 

Artikel 6: Cashback kassabon

 1. Na ontvangst van de inloggegevens kan Lid gebruik maken van de cashback dienst. Lid kan zijn aankopen in een willekeurige winkel doen (muv brandstof, alcoholhoudende dranken en tabakswaren). Het lid uploadt vervolgens een foto van het aankoopbewijs (de kassabon) naar Oddie via zijn persoonlijke account. De datum en het  tijdstip van ontvangst bij Oddie van het aankoopbewijs gelden als moment van indiening daarvan ten aanzien van de geldigheid van de kassabon die niet buiten de actiedatum valt die Oddie vast heeft gelegd in zijn algemene voorwaarden
 2. De foto van het aankoopbewijs van het betreffend product(en) dient tenminste de volgende gegevens, op scherpe en leesbare wijze, aan te tonen:

-Een omschrijving van de aangeschafte producten;

-Het totale aanschafprijs van de producten;

-De (bedrijfs)naam van de winkel waar de producten zijn aangeschaft;

-De (vestigings)plaats van de winkel waar de producten zijn aangeschaft; 

-De datum en tijd waarop de producten zijn aangeschaft.

-Handgeschreven bonnen zijn niet toegestaan.

 1. Enkel kassabonnen die in de door Oddie aangegeven periode zullen verwerkt en vergoed of wel afgekeurd worden, het is niet mogelijk voor het lid om in welke vorm dan ook beroep te doen op de verwerkingsprocedure.
 2. Kassabonnen mogen maximaal 7 dagen oud zijn. Kassabonnen ouder dan 7 dagen kunnen niet verwerkt worden.
 3. Oddie heeft te allen tijde het recht om een foto af te keuren, onder meer omdat deze naar het oordeel van Oddie niet voldoet aan de eisen zoals opgesomd in artikel 6.2, de foto (gedeeltelijk) onscherp of onleesbaar is, het aankoopbewijs (handmatige) aanpassingen bevat of Oddie om welke reden dan ook twijfelt aan de rechtmatigheid van het aankoopbewijs.
 4. Gebruiker garandeert dat de ingevolge deze bepaling verstrekte gegevens correct, volledig en up-to-date zijn. Oddie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet correct, volledig up-to-date zijn van de door gebruiker verstrekte informatie.
 5. Leden mogen minimaal 2,5 procent declareren van het totale aankoopbewijs, deze kan verschillen. Dit is afhankelijk van eventuele actie die Oddie zal bekend maken aan zijn leden.
 6. Het totale aankoopbedrag voor de kassabon actie wordt gelimiteerd met een maximale declareer bedrag van €250,- per maand.
 7. Enkel aankopen in Nederland komen in aanmerking voor de kassabonnenactie.
 8. Indien leden de facebookpagina van Oddie via de website Oddie.nl liken&delen, ontvangen deze 1 maand lang 7,5% cashback. Cashback is alleen geldig als leden de facebookpagina van Oddie blijven liken.
 9. Indien leden overstappen of een contract ingaan via Oddie.nl voor gas, stroom, tv, internet of telefoon, ontvangen deze 1 maand lang tot 10% extra cashback.
 10. Indien leden vrienden over Oddie vertellen en deze lid worden, ontvangen deze 1 maand lang tot 15% extra cashback.
 11. De kassabonnenactie is 1 jaar geldig. Na 1 jaar vervalt deze. 

 

Artikel 7: Uitkering tegoed

1.Lid krijgt het tegoed door Oddie uitgekeerd indien aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan:

-Het totale tegoed bedraagt minimaal €50,-.

-Lid heeft een betalingsverzoek gedaan. Na verloop van de lidmaatschap heeft de klant het recht om de cashback aanvraag binnen 1 maand aan te vragen. Mits deze voldoet aan de minimale tegoed van € 50,-.

-Lid heeft actuele en geldige persoons-, adres- en rekeninggegevens aangegeven.

-Lid heeft in overeenstemming gehandeld met onderhavige algemene voorwaarden.

 

2.Oddie zal eerst de saldo en bonnen controleren, en zal zich inspannen om een betalingsverzoek binnen een periode van 3 weken af te handelen. Oddie geeft hiervoor echter geen enkele garantie en aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor de gevolgen die ontstaan zijn door het overschrijden van deze termijn, noch voor enige schade hierdoor is onstaan.

3.Oddie zal geen administratiekosten in rekening brengen voor het uit te keren tegoed.

4.Tegoed is niet overdraagbaar aan een andere lid of een ander account.

5.Alle betalingen zijn in euro’s,  inclusief btw en andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.

6.Tegoed kan alleen worden overgemaakt naar een Nederlandse bankrekening.

 

Artikel 8: Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Oddie  door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Oddie kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd.

 

Artikel 9: Privacy

 1. Oddie verwerkt alle gegevens van haar leden met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in haar database.
 2. Gegevens hieruit zullen nimmer zonder toestemming van de leden ter beschikking worden gesteld aan commerciële instellingen. Oddie is wel bevoegd bestandsgegevens uit te wisselen met de met haar samenwerkende aanbieders.
 3. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaar je tevens kennis te hebben genomen van akkoord te zijn met de privacyverklaring welke op Oddie.nl te raadplegen is.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Oddie is niet aansprakelijk voor de uitvoering, levering en kwaliteit van de diensten en producten van de aanbieders. Ondanks alle zorg die Oddie besteedt aan haar website/portal, is zij niet aansprakelijk voor daarmee verband houdende eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden qua informatie of anderszins.

2.Lid draagt zorg voor een juiste en volledige opgave aan de belastingdienst van de gegenereerde inkomsten.

Lid draagt zorg voor een juiste en volledige opgave van de opbrengsten in de aangifte omzetbelasting en/of een eventuele aanvraag van ontheffing van de administratieplicht.

 

Artikel 11: Beëindiging lidmaatschap

 1. In geval van misbruik, fraude en/of oplichting, is Oddie zonder nadere kennisgeving gerechtigd het lidmaatschap aan Oddie met onmiddellijke ingang te beëindigen. In geval van non betaling van het verschuldigde bedrag is Oddie na een laatste verzoek tot betaling en het verder uitblijven van betaling eveneens gerechtigd met onmiddellijke ingang het lidmaatschap te beëindigen.
 2. Annuleren/Beëindigen van het lidmaatschap is enkel mogelijk via telefoon of email.
 3. In geval van opzegging/annulering dient het account op Oddie binnen de door de wet gegeven 14 dagen bedenktijd geannuleerd te worden, dit mag telefonisch of per e-mail. U kunt hiervoor ook gebruik maken van het modelformulier voor ontbinding. Klik hier om het formulier in te zien of te downloaden. Het modelformulier voor ontbinding kan gescand en per e-mail verzonden worden. Indien lid binnen de bedenktijd annuleert, ontvangt lid binnen 2 werkdagen een bevestiging per e-mail.

 

Artikel 12: Intellectueel Eigendom

Al het geen voorwerp is of kan zijn van industriële en/of intellectuele eigendom (met inbegrip van het auteursrecht op al het geen verband houdt met de internettoepassingen van Oddie) en dat door Oddie, haar personeel of derden van wie zij zich bedient/bedienen, direct of indirect wordt gecreëerd, vervaardigd of tot stand gebracht, al dan niet in voltooide staat, blijft het eigendom en onderwerp van het vrije beschikkingsrecht van Oddie.

 

Artikel 13: Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Oddie B.V.

Handelend onder de naam/namen: Oddie

Vestigingsadres & postadres: Zutphenseweg 51, 7418AH Deventer

 

E-mailadres: info@oddie.nl

KvK-nummer: 66621372

Btw-identificatienummer: NL856634281B01

 

Artikel 14: Rechts- en forumkeuze

 1. Op de tussen de leden en Oddie gesloten overeenkomst(en) evenals op alle met aanbieders gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen verband houdend of op enigerlei wijze voortvloeiend uit genoemde overeenkomst(en) worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 3. Oddie behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 15: Aanvullende voorwaarden duurzame gegevensdrager 

 1. Na ontvangst van betaling zal Oddie de duurzame gegevensdrager (indien op voorraad) binnen 2 weken verzenden.
 2. De kassabonnen dienen minimaal 2 maanden opgeslagen te blijven in de duurzame gegevensdrager (dit geldt niet voor de actieperiode).
 3. Oddie is gemachtigd de duurzame gegevensdrager op te vragen voor controle van echtheid.
 4. Veel kassabonnen zijn gedrukt op thermisch papier en zullen vervagen. Om dataverlies te minimaliseren is Oddie gemachtigd bij eventuele systeemuitval  de duurzame gegevensdrager op te vragen.
 5. De duurzame gegevensdrager zal na verloop van lidmaatschap eigendom zijn van lid.